IPMS Polska

Artykuły

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: IPMS POLSKA - POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH, z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 1 / 28, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska  KRS: 0000388113, NIP: 6342787992, REGON: 241987643

2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, numery: NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje o płatnościach i zadłużeniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- realizacji zawartych z administratorem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych – na podstawie
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają
z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego
z Kodeksu cywilnego.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
5. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:
- udzielone przez Panią/Pana informacje;
-partnerzy handlowi administratora,
- Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Pani/ Pan dane osobowe).

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour